Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. kolovoza 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000012
URBROJ: 2140-08-22-0006
Krapina, 26.08.2022.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA ĐURMANEC, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine, izgradnja pristupne ceste i parkirališta do mjesnog groblja na postojećoj građevnoj čestici broj 320/13 k.o. Đurmanec (Đurmanec).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.09.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr