Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za uvid u spis – Općina Petrovsko

Datum objave: 9. veljače 2024.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za  građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava – vodosprema Mužari i crpna stanica, 2.a skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 492/6 (formirati će se od cijele k.č.br. 492/6 i dio k.č.br. 492/1), kat. oznake 492/1 i 2643 k.o. Petrovsko (Petrovsko).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.2024 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr