Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000224
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0009
Donja Stubica, 09.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANA JAGARINEC, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE,

PILA 114/C

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 537/4 k.o. Stubičko Podgorje (Donja Stubica, Obrtnička 51/A). 

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.08.2018. godine (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.