Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. studenoga 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000278
URBROJ: 2140/01-08-20-0005
Krapina, 16.11.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANDRIJA SEKULA

HR-10000 Zagreb, BREZOVIČKA CESTA 18

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine – poluugrađena stambena zgrada, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. broj 1365/2 k.o. Svedruža (Svedruža 33), koja će se formirati od k.č. broj 1365/2, 1365/3 i 1364/15 k.o. Svedruža.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.12.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju  zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.