Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000260
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0006
Pregrada, 12.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANICA HRIBERSKI-LESKOVAR, HR-49218 PREGRADA, MATIJE GUPCA 16/1.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti –  zamjenska građevina, vinogradarska klijet, 2. skupine, na građevnoj čestici 519/9 k.o. Vrbanec Pregrada, Klenice.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.