Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000197
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003
Krapina, 17.07.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Ankica Vinceljak, HR-49232 Radoboj, Jazvine 9A

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu pomoćne građevine u građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – prerada i skladištenje voća na građevnoj čestici k.č.br. 3276/2 k.o. Radoboj u Bregima Radobojskim.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2017. godine, u 900 sati, u ovom  Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Horvat Tatjana, građ.teh.