Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. prosinca 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000317

URBROJ: 2140/01-08-20-0004

Krapina, 23.12.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANTONIO JAVORIĆ, HR-49225 Đurmanec, HROMEC 104

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, zamjenska građevina na novoformiranoj građevnoj čestici 1303/1 k.o. Hlevnica (Hromec, Hromec 109).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.01.2021. god. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: mirjana.vidicek@kzz.hr