Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000175
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004
Krapina, 22.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Antun Novak, HR-49225 Đurmanec, Hromec 87

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 3.b. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1246/1 k.o. Hlevnica u Hromcu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2019 u 09:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.