Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000263
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007
Donja Stubica, 18.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

AquafilCRO d.o.o., HR-49243 Oroslavje, Milana Prpića 114

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – podno skladište, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. 713/2, 713/3 i 733/17 (pod novom oznakom nakon parcelacije k.č. 713/2) k.o. Oroslavje, na lokaciji u  Oroslavju, M. Prpića 114.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2018 u 11:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.