Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. veljače 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000033
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0008
Donja Stubica, 13.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

AquafilCRO d.o.o., HR-49243 Oroslavje, Milana Prpića 114

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – podno skladište te sprinklel stanica i spremnik, na postojećoj građevnoj čestici k.č. 713/2 k.o. Oroslavje (Oroslavje, M. Prpića 114).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.