Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada
Ulica Josipa Karla Tuškana 2
Tel: 049/377-211

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000297
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004
Pregrada, 12.11.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUGUSTIN BARIŠA,

HR-10000 Zagreb, Ulica Janeza Polde 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu:    poljoprivredne namjene, 3.b skupine – vinogradarska klijet i poljoprivredne namjene, 3.b skupine – vinogradarska klijet na novoformiranoj građevnoj čestici 1153 k.o. Desinić (Osredek Desinićki, OSREDEK DESINIĆKI).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.11.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I  kat, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.