Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000273
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0007
Donja Stubica, 30.08.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD OROSLAVJE, HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – biciklistička ruta Zabok – Oroslavje, dionica na području grada Oroslavja na katastarskim česticama broj 1229, 2560, 2789, 2787/1, 2783/8, 2783/1, 2783/2 i 2087/1 k.o. Oroslavje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.09.2019. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.