Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000124
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0007
Zabok, 30.08.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZABOK, HR-49210 Zabok, Zivtov trg 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine izgradnja infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – biciklistička staza Zabok – Oroslavje na građevnim česticama k.č. br. 7154, 7167, 7168, 7189, 719, 7206, 7252/2, 7260/1, 7260/4, 7353/1, 7353/3, 7353/9, 8414, 9851, 9868/1, 9869/1, 9913/1, 9933/1, 9948, 9950, 9951, 9952 i 9953 k.o. Zabok (Zabok, područje Zaboka i Luga Zabočkog).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.09.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.