Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000303
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0005
Pregrada, 22.11.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD PREGRADA , HR-49218 Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – biološki bazen sa pratećim objektima i infrastrukturom, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 395 (57) formiranoj od čestica ili dijelova čestica  d 392/1 ( 38/1, d 38/2, 38/3, d 57, 59/1, 59/2) d 393 ( d 38/2, d 57, d 90/1, d 60, d 61), 394 (d 60), 395 (d 57, d 61) d 396 (d 57, d 61), 397 (d 57)  k.o. Pregrada.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.12.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, I  kat, soba 20.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.