Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000144
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006
Donja Stubica, 18.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BISERKA PAVIČIĆ, HR-10000 ZAGREB, MAKSIMIRSKA CESTA 67

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine poljoprivredne namjene, na k.č.br. 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2 (pod novom oznakom k.č. 438) k.o. Gusakovec u Gornja Stubica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49., tel. 049/ 286 124.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.