Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000355
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003
Krapina, 27.09.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BISERKA VERK, HR-49217 KRAPINSKE TOPLICE, CVJETNO NASELJE 4

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 3.a skupine na postojećoj građevnoj čestici 923/1 k.o. Radoboj (Radoboj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.10.2019.g. u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.