Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000235
URBROJ: 2140/01-08/3-19-0010
Klanjec, 31.10.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOŽENA BLAGAIĆ, HR-10000 ZAGREB, JAGODNJAK 11A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine – 1 stan na katastarskoj(im) čestici(ama) 901/1, 903/3 k.o. Črešnjevec (Lipnica Zagorska, Lipnica Zagorska 22A).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Trg mira 11, Klanjec, soba 4, tel. 049 550 080.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.