Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000104

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004

Pregrada, 02.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRANKA DEBELJAK FON, AT-2514 TRAISKIRCHEN, VIKTOR KAPLAN STR. 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zahvat u prostoru stambene namjene, 3. skupine –  jedna stambena jedinica, zahvat u prostoru poljoprivredne namjene, 2. skupine – spremište i zahvat u prostoru poljoprivredne namjene, 2. skupine – staja, spremište na novoformiranoj građevnoj čestici 514/2, 515/1, 516/2, 517/3 k.o. Lupinjak (Hum na Sutli, Lupinjak 26).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.