Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000084
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004
Krapina, 08.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRANKO PETEK, HR-49225 ĐURMANEC, JEZERIŠĆE 25

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1437 (koja će se formirati od k.č. 809 i 810 k.o. Hlevnica i dijelova k.č. 811, 812, 813, 785/3, 785/4, 784/1 k.o. Hlevnica (Hlevnica, Jezerišće 25)).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.04.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.