Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000299
URBROJ: 2140/01-08/3-19-0004
Klanjec, 13.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BRANKO ZAJEC
HR-10000 Zagreb, Ulica Šime Devčića 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– stambene namjene, 3.b skupine – jedna stambena jedinica na novoformiranoj građevnoj čestici 1931, 1932 k.o. Klanjec (Klanjec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Trg mira 11, Klanjec, soba 4, tel. 049 550 080.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.