Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000327
URBROJ: 2140/01-08/2-17-0005
Donja Stubica, 14.12.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Centar za rehabilitaciju Varaždin , HR-42000 Varaždin, Zinke Kunc 47

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – rekonstrukcija i prenamjena dijela tavana u kotlovnicu u rekreacijsko – rehabilitacijskom centru Pustodol, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 3837/1 (zemljišno-knjižno stanje k.č.br. 35/1 k.o. Pustodol) k.o. Donja Stubica Donja Stubica, Pustodol 29g.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.