Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000087
URBROJ: 2140/01-08/5-17-0004
Zabok, 11.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću  za trgovinu naftnim derivatima i plinovima , HR-10000 Zagreb, Savska Opatovina 36

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti – benzinska postaja s prodavaonicom i caffe barom, 2. skupine, na katastarskim česticama djelovi k.č.br. 2192/2, 2193/1, 2194/1, 2195/1, 2196/1, 2197/1, 2198/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2202/1, 2203/1, 2204/1 i 2205/1 k.o. Pustodol (Sveti Križ Začretje).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.04.2017. godine u 9.00 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.