Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/21-05/000161
URBROJ: 2140/01-08-21-0003
Krapina, 05.11.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DALIBOR HORVAT
HR-49000 KRAPINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 98

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i gospodarsku građevinu poljoprivredne namjene, na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se formirati od dijelova k.č. broj 629 i 630 k.o. Svedruža (Svedruža).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2021. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA PROSTORNO  UREĐENJE I GRADNJU
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.