Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000290
URBROJ: 2140/01-08/5-19-0004
Zabok, 13.11.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANIJEL NOVOSEL, HR-49222 Lug Poznanovečki, ULICA MILANA NOVOSELA 4a

DAMIR HUNIĆ, HR-10360 Sesvete, Carićeva ulica 18a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za      stambene namjene, 2.b skupine – stambena zgrada i stambene namjene, 2.b skupine – stambena zgrada na građevnoj čestici 1000/1, 1001 k.o. Poznanovec (Lug Poznanovečki, ULICA MILANA NOVOSELA).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.