Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000153
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0009
Donja Stubica, 14.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANIJELA ANDRUN, HR-49210 ZABOK, ULICA IVANA I CVJETE HUIS 15
SLAVEN ANDRUN, HR-49210 ZABOK, ULICA IVANA I CVJETE HUIS 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  stambene namjene, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č. 1840/4 k.o. Donja Stubica, Oroslavje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.08.2018 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.