Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000192
URBROJ: 2140/01-08/5-18-0003
Zabok, 15.10.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DAVID LUKEŽIĆ, CH-8486 RIKOM IM TÖSSTAL, SPIEGELACKER 10

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeće građevine

  • stambene namjene,
  • stambene namjene, pomoćna građevina – garaža, spremište i nadstrešnica
  • stambene namjene, pomoćna građevina – ložište,

na katastarskim česticama k.č.br. 920 i 921 k.o. Selno (Krapinske Toplice, Selno 83).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Sonja Horvat, ing.građ.