Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000133
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0004
Pregrada, 04.06.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DESINIČANKA DESINIĆ Poljoprivredna zadruga, HR-49216 Desinić, Trg Svetog Jurja 2.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zahvat u prostoru proizvodne namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici P1 ( 1590/1, 1593/3, 1593/4, 1593/5), P2 ( 1602/6, 1620/7, 1620/5, 1593/5, 1593/3, 1593/4, 1602/19,), P3 (1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/12, 1602/19, 1602/7), P4 (3262/16, 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/7, 1602/12, 1602/19, 1593/3, 1593/5) sve k.o. Desinić (Desinić, Ratkajeva 18,).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.