Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000089
URBROJ: 2140/01-08/3-19-0004
Klanjec, 23.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGUTIN BAN, HR-49294 KRALJEVEC NA SUTLI, KAPELSKI VRH 45

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 2. skupine – 1 stan, pomoćnu zgradu, 3. skupine – kokošinjac i spremište i  građevinu poljoprivredne namjene, 2. skupine – staja na novoformiranoj građevnoj čestici koja se sastoji od cijele k.č.br. 996/2, dijela k.č.br. 997, cijele k.č.br. 998/2, dijela k.č.br. 1000/1, dijela k.č.br. 1005/7, dijela k.č.br. 2287, sve k.o. Kraljevec na Sutli (Kapelski Vrh 45).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  07.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Trg mira 11, Klanjec, soba 4.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.