Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000384
URBROJ: 2140/01-08/3-19-0003
Klanjec, 25.10.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGUTIN JAMBREŠIĆ, HR-49294 RADAKOVO, RADAKOVO 144

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.a skupine – jedna stambene jedinice građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.a skupine – garaža na postojećoj građevnoj čestici 1343/5 k.o. Radakovo (Radakovo, Radakovo 144).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Trg mira 11, Klanjec, soba 4, tel. 049 550 080.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.