Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000156
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006
Donja Stubica, 10.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGUTIN JURINA, HR-49245 GORNJA STUBICA, ZAGREBAČKA 11

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene namjene i gospodarske namjene, na građevnoj čestici k.č. 31/5 i dio k.č. 479/1 (pod novom oznakom 31/5) k.o. Gornja Stubica (na lokaciji Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 11).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.07.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.