Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000275

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0011

Donja Stubica, 05.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DUBRAVKO KUHTA, HR-10000 ZAGREB, ŠLJIVARSKA 34

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene, zamjenska – 2. skupine,

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 31/1 k.o. Gornja Stubica (Gornja Stubica, Zagrebačka 9).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.