Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina
KLASA: UP/I-350-05/15-05/000122
URBROJ: 2140/01-08/1-15-0003
Krapina, 17.09.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ĐURĐA VINCELJ HR-10000 ZAGREB, ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 14

– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za  
  – građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivrednih alata, strojeva i      plodina na katastarskim česticama k.č.br. 1560/1 i 1562/1 k.o. Putkovec (Putkovec, Putkovec 50).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28.09.2015 u 12:30 sati, na lokaciji – Krapina. Magistratska 1.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.