Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000102
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006
Donja Stubica, 16.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ĐURĐICA HREN, HR-49245 BREZJE, BREZJE 62A

DRAGUTIN HREN, HR-49245 BREZJE, BREZJE 62A

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  rekonstrukciju pomoćne građevine (dogradnja), 2. skupine – garaža, spremište na postojećoj građevnoj čestici k.č.br.  456 k.o. Gornja Stubica (Gornja Stubica, Brezje 62/A).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.04.2019. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.