Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000221
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0006
Krapina, 07.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ĐURMANEC,

HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 518/4 k.o. Đurmanec u Đurmancu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.08.2018 u 09:00 sati, u ovom Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tatjana Horvat, građ.teh.