Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000053
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0005
Pregrada, 14.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DOBOROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PREGRADA  HR-49218 Pregrada, Ul. Josipa K. Tuškana 12,

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene -zgrada dobrovoljnog vatrogasnog društva, 2. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 455 (931/24) k.o. Pregrada, Grad Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 12.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.