Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000013
URBROJ: 2140/01-08/3-19-0004
Klanjec, 24.01.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

EDUARD PASARIĆ, HR-49216 DESINIĆ, RATKAJEVA ULICA 28

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu stambene namjene, 2. skupine –  1 stan na novoformiranoj građevnoj čestici oznake  k.č.br. 1831/2 koja se formira od dijela k.č.br. 1831 k.o. Miljana (Ivanić Miljanski, Ivanić Miljanski 28).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.