Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000008
URBROJ: 2140/01-08/2-19-0004
Donja Stubica, 18.01.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ELVIS BLAGEC, HR-49245 GORNJA STUBICA, GUSAKOVEC 93

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i gospodarske namjene, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 731/11 (koja se formira od k.č. 731/10 i 731/11 te dijelova k.č. 722 i 723) k.o. Gusakovec, na lokaciji Gornja Stubica, Gusakovec 92.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I URBANU KOMASACIJU
Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.