Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. lipnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000036
URBROJ: 2140/01-08/5-15-0005
Zabok, 10.06.2015. 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ETI INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju i usluge  HR-49210 Zabok, Tisanić Jarek 63

– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

–     promjenu namjene i uporabu građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene djelatnosti, socijalna ustanova Dom za starije i nemoćne osobe, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br.6322/1 i 6322/4 k.o. Zabok (Zabok, Gajeva ulica 13).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2015. godine u 9.00  sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.