Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. veljače 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Zlatar

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000049
URBROJ: 2140-08-6-22-0005

Zlatar, 07.02.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., HR-49252 Novi Golubovec, Novi Golubovec 26

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru namijenjen eksploataciji mineralnih sirovina, skupina neodređena eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena “Sipina-hum” s pristupnim putem na katastarskim česticama dijelovi k.č.br. 1324/1, 1352, 1353/1, 1353/4, 1353/5, 1353/6, 1355 i cjelovite k.č.br. 1353/2, 1353/3, 1354/1, 1354/2 sve k.o. Veternica, i pristupni put – dijelovi k.č.br. 1324/1, 1324/4, 1324/5 sve k.o. Veternica (Gora Veternička).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.02.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr