Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-350-05/23-01/000002
URBROJ: 2140-08/4-23-0004
Krapina, 20.02.2023.

Javni poziv za uvid u spis predmeta
Grad Krapina, HR-49000 Krapina, Magistratska ulica 30

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište) – sanacija i zatvaranje odlagališta otpada “Gorjak” Krapina, 2.a skupine, na postojećoj građevnoj čestici broj 1487 k.o. Jesenje (Gornje Jesenje).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr