Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. ožujka 2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000051
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003
Krapina, 14.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Elektra Zabok , HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnja priključnog 20 kV voda, TS 20/0,4 kV “Gornja Šemnica 4 Ferketini” i niskonaponske mreže, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č. 2507/2 (koja će nastati od k.č. 2507),  1805/3, 3629, 3626, 3634, 3636, 3703, 1946, 1947, 3646, 2546/2, 2546/1, 2543/1, 2543/2, 2544/1, 2544/2, 2542/1, 2542/2, 2542/3, 1968/5, 2519/1, 2519/2, 2519/3, 2518, 2505/1, 2510, 2509 i 2507 k.o. Šemnica

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.03.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu

 

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.