Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000011
URBROJ: 2140/01-08/2-0007
Donja Stubica, 06.02.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DAMIR MRAZ, HR-10000 ZAGREB, ULICA MAHATME GANDHIA 4
SUZANA MRAZ, HR-10000 ZAGREB, ULICA MAHATME GANDHIA 4

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  stambene namjene , 2. skupine, rekonstrukciju građevine (promjena namjene) stambene namjene, pomoćna građevina, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1124/1 k.o. Mokrice (Oroslavje, Mokrice 192).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.02.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Danica Tupek, ing.građ.