Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000245
URBROJ: 2140/01-08/6-17-0006
Zlatar, 25.10.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KONJŠČINA , HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa industrijska cesta Jertovec s komunalnom infrastrukturom u Općini Konjšćina (od Bistričke ceste na zapadu do čkbr. 3285 k.o. Jertovec na istoku), 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 3401 k.o. Jertovec Jertovec,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.