Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. lipnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA 

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000035

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0005

Donja Stubica, 01.06.2015.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD OROSLAVJE  HR-49243 Oroslavje, Oro trg 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Ulica u Mokricama,

na katastarskim česticama k.č.br. 4999/3, 4552/1, 4552/2, 4553, 5048/3, 5047, 4370, 4369/2, 4369/1, 4368, 4367/2, 4367/1 i 4366 k.o. Mokrice (Oroslavje, Mokrice bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  12.06.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.