Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000016
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003
Krapina, 02.02.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN GALOVIĆ, HR-49233 GORNJE JESENJE, GORNJE JESENJE 23

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, na katastarskim česticama k.č.br. 1044/2, 1044/3, 1046/1 i 1046/2  k.o. Jesenje.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14.02.2017. u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.