Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000120
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003
Krapina, 06.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Dragutin Bukvić, Jesenje Gornje, Lužani Zagorski 44A

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene na građevnoj čestici k.č.br. 2811, 2812/1 i 2815/17 k.o. Jesenje u Lužanima Zagorskim.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.06.2017. godine, u 900 sati, u ovom  Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Horvat Tatjana, građ.teh.