Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000032
URBROJ: 2140/01-08-21-0003
Krapina, 06.09.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine, priključni 20 kV vod, TS 20/0,4 kV “Donji Macelj Srevast” i NN razvod na građevnoj čestici 2948/1, 2948/92, 3022/1, 3022/3, 3025/2, 3915/4 i 3022/4 (novoformiranoj od dijela kat.čest. br. 3022/3) k.o. Đurmanec (Donji Macelj).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2021.g. u 08:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel  za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.