Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175
URBROJ: 2140/01-08/2-17-0013
Donja Stubica, 06.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, Elektra Zabok , HR-49210 Zabok, Matije Gupca 57

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – izgradnja spojnog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV TZA 155 „Mokrice Eurocomex“ do TS 10(20)/0,4 kV TDS 103 „Mokrice Gredičaki“,na katastarskim česticama k.č.br. 4353/3, 4354/3, 5045/4, 5046/3, 5046/4, 4396/3, 5046/1, 5047/1, 5060/5, 4529/6, 5048/1, 5059/2, 5060/3, 4998, 5057, 5056, 2218/1, 1128/2 k.o. Mokrice.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.09.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, soba 51.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.