Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000172
URBROJ: 2140/01-08-2-20-0009
Donja Stubica, 19.02.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine – kabelski 10(20)kV VOD MARIJA BISTRICA – LAZ na građevnoj čestici k.č. 6017, 6015, 5941, 5939, 3698/1, 5939, 5937, 5934, 6029, 3664, 3835, 5938, 5936, 5932, 5931, 3750, 3640, 3827, 5935, 3828, 3803, 3802, 3842, 3643, 3836/1, 3803, 3802, 3801, 3785, 3784, 3779, 3778, 3775, 3780, 3778, 3777, 3776, 3775, 3639, 3765, 3763, 3762, 3716, 3717, 3715, 3698/2, 3698/3, 3639/3, 3643 k.o. Marija Bistrica k.o. Marija Bistrica, Podgorje Bistričko), k.č. 1642/2 i 4113 k.o. Laz Bistrički (Laz Bistrički.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 49.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.