Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. ožujka 2024.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja I. izmjene i dopune lokacijske dozvole za:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije) – izgradnja zamjenske trafostanice TS 20/0,4kV TKR 0666, 2.b skupine
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije) – SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV podzemna i nadzemna mreža – KRAPINA, 2.b skupine
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije) – SN 10(20)kV kabel – KRAPINA-GRAD, 2.b skupine
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (vod za distribuciju električne energije) – SN 10(20)kV kabel, NN 0,4kV podzemna mreža – RADOBOJ, 2.b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici kat. oznake 13422/5 (formirati će se od dijela k.č.br. 13422/2 k.o. Krapina), dijelovima k.č.br. 12977/2, 12978, 12979 12981, 12982/1, 15472/2, 13031/5, 13031/1, 13033/7, 13030/7, 13036/1, 13035, 13036/2, 13038/4, 13038/5, 13175, 13173, 13174, 13172/11, 13172/5, 13172/10, 13172/8, 13172/7, 13172/6, 13161, 13160/2, 13160/3, 13160/4, 13160/5, 13160/6, 13160/7, 13159/1, 13158/1, 13158/2, 13157, 13149/1, 13149/2, 13150/2, 13421/4, 13421/5, 13422/4, 13422/2, 15524/2, 13772/1, 13771/1, 13762/1, 13762/2, 13760/1, 13760/2, 13592, 13595, 13596, 13599, 13600, 13603, 13604, 13606, 13607, 13582, 13581, 15479, 13577/2, 13577/1, 13576, 13571, 13570, 13565, 13564, 13558, 15527, 13511/3, 13511/2, 13511/1, 15480 i 13586 k.o. Krapina (Krapina), dijelovima k.č.br. 976, 969, 972, 995, 466/3, 466/2, 463, 462, 461, 460, 5107, 996, 1011, 1012, 1013, 1014/2, 1014/3 i 1005/1 k.o. Krapina-grad (Krapina), te dijelovima k.č.br. 3562, 1710/1 i 3563/1 k.o. Radoboj (Radoboj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.2024 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Lokacijska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

Napomena: Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr